Colexio Profesional da Educacin Fsica e do Deporte de Galicia
 
 

SOLICITUDE DE ALTA. Para evitar erros no actualizador informatico, cubrir en maisculas e sen tiles     VOLVER

NOME: APELIDOS:
DNI: DATA DE NACEMENTO: PROVINCIA:

ENDEREZO:
LOCALIDADE: CP: PROVINCIA:

TELEFONO FIXO: TELEFONO MOBIL:
FAX: CORREO-E: WEB:

COTAS 2017
COTA DE ALTA 50.00 Eur
COTA COLEXIAL ANUAL
PRORRATEADA PARA OS NOVOS COLEXIADOS SEGUNDO O MES NO QUE SE REALICE A ALTA.
» COLEXIADA/O EXERCENTE (INCLUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL)
DE FORMA OBRIGATORIA PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE PRIVADA.
120.00 Eur
» COLEXIADA/O NON EXERCENTE (SEN SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL) 60.00 Eur
» PRECOLEXIADA/O 0.00 Eur

  COTA ANUAL XAN FEB MAR ABR MAI XUN XUL AGO SET OUT NOV DEC
EXERCENTE 120.00 120.00 113.00 106.00 99.00 92.00 85.00 78.00 71.00 64.00 57.00 51.00 44.00
NON EXERCENTE 60.00 60.00 57.50 55.00 53.00 50.00 48.00 45.50 43.00 40.50 38.00 35.50 33.00
A PARTIRES DO DIA 16 DE CADA MES O IMPORTE DA COTA ANUAL CORRESPONDENTE AO DO MES SEGUINTE. E DICIR, SE A ALTA SE REALIZA O 16 DE XANEIRO A COTA CORRESPONDENTE SERIA A DE FEBREIRO (113 OU 57,50 €).
TIPO DE COLEXIACION:

DESCONTO A APLICAR:
APLICABLE CANDO SE ESTIVO COLEXIADO CON ANTERIORIDADE.
APLICABLE AS PERSOAS PRECOLEXIADAS O PRIMEIRO ANO NATURAL LOGO DA OBTENCION DO TITULO.
APLICABLE O PRIMEIRO ANO NATURAL LOGO DA OBTENCION DO TITULO.
APLICABLE A COLEXIADAS/OS DE HONRA QUE DESEXAN COBERTURA DE RC.

* Persoas con diversidade funcional: 20% desconto
* Familia numerosa: 20% desconto
* Desempregados: cota de alta de balde
CANTIDADE A INGRESAR: COTA DE ALTA:
COTA COLEXIAL ANUAL:
TOTAL A INGRESAR:

FORMA DE PAGO:


AUTORIZO O PASO DA COTA COLEXIAL ANUAL AO NUMERO DE CONTA:
IBAN:
Ent. Ofic. DC Conta
Autoriza o paso de cotas

SITUACION LABORAL:
CENTRO DE TRABALLO: LOCALIDADE: PROVINCIA:
TIPO DE CENTRO: CARGO: PROFESION:
OUTRAS TITULACIONS:
BREVE CV:
ESTANDO EN POSESION DO TITULO UNIVERSITARIO EN EDUCACION FISICA, OU EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FISICA E DO DEPORTE, EXPEDIDO POLO INEF/FACULTADE DE CON DATA

DECLARO:
1. NON ESTAR INCURSO EN CAUSA DE INCAPACIDADE (ART. 12.2).
2. NON ESTAR INHABILITADO PARA O EXERCICIO PROFESIONAL (ART. 12.4).
3. NON ESTAR INCURSO EN CAUSA DE INCOMPATIBILIDADE OU PROHIBICION (ART. 12.6).

SOLICITO: SER DADO DE ALTA NO ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACION FISICA E EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FISICA E DO DEPORTE DE GALICIA, COMPROMETENDOME AO CUMPRIMENTO DOS DEBERES E DEREITOS QUE PARA OS COLEXIADOS SINALAS OS SEUS ESTATUTOS E REGULAMENTO.

COMPROMETOME A ENVIAR AO COLEF GALICIA:
(colef@colefgalicia.com)
1. COPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE.
2. COPIA DO TITULO UNIVERSITARIO DE GRAO/LICENCIATURA.

COMPROMISO DE PERMANENCIA:
(A TER EN CONTA POR TITULADAS/OS RECENTES)
ACOLLENDOME AS CONDICIONS ESPECIAIS PARA TITULADAS/OS RECENTES, COMPROMETOME A PERMANECER UN ANO MAIS NO COLEF GALICIA, ABOANDO A CORRESPONDENTE COTA COLEXIAL.

INFORMACION E CONSENTIMENTO SOBRE DATOS PERSOAIS:
DACORDO CO ESTABLECIDO NA LEI ORGANICA 15/1999, INFORMAMOLO DE QUE OS SEUS DATOS SERAN INCORPORADOS NUN FICHEIRO INFORMATIZADO BAIXO A RESPONSABILIDADE DO COLEF GALICIA, COA FINALIDADE DE PODER ATENDER A SUA SOLICITUDE DE REXISTRO NA NOSA ENTIDADE. SE NO PRAZO DE 30 DIAS NON NOS COMUNICA O CONTRARIO, ENTENDEMOS QUE OS SEUS DATOS NON FORON MODIFICADOS E QUE VOSTEDE SE COMPROMETE A NOTIFICARNOS CALQUERA VARIACION. ASEMADE TAMEN SOLICITAMOS O CONSENTIMENTO PARA CEDER OS SEUS DATOS A TERCEIRAS EMPRESAS COLABORADORAS, PARA ENVIARLLE PUBLICIDADE DO COLEXIO PROFESIONAL OU DOS PRODUTOS DESTAS. PODE EXERCER OS SEUS DEREITOS DE ACCESO, CANCELACION, RECTIFICACION E OPOSICION MEDIANTE UN ESCRITO A COLEF@COLEFGALICIA.COM OU NO ENDEREZO: EDIFICIO FEUGA. DESPACHO 20. LOPE GOMEZ DE MARZOA S/N. 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA.

CONSENTIMENTO ESPECIFICO SOBRE CESION DE DATOS A BANCO SABADELL S.A. :
SEGUNDO O ESTABLECIDO NA LEI ORGANICA 15/1999, INFORMAMOS DE QUE OS SEUS DATOS SERAN INCORPORADOS NUN FICHEIRO INFORMATIZADO PROPIEDADE DO COLEF GALICIA QUE SERA CEDIDO A BANCO SABADELL S.A. -PLAZA DE SANT ROC, CP 08201 SABADELL- CON FINS INFORMATIVOS SOBRE AS OFERTAS E PROMOCIONS DE PRODUCTOS E SERVIZOS PROPIOS, ASI COMO DAS EMPRESAS DO SEU GRUPO. SE NO PRAZO DE 30 DIAS NON NOS COMUNICA O CONTRARIO, ENTENDEMOS QUE ESTA DE ACORDO CON ESTA CESION. PODE EXERCER OS SEUS DEREITOS DE ACCESO, CANCELACION, RECTIFICACION E OPOSICION MEDIANTE UN ESCRITO AO E-MAIL COLEF@COLEFGALICIA.COM OU NO ENDEREZO: EDIFICIO FEUGA. DESPACHO 20. LOPE GOMEZ DE MARZOA S/N. 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA.
CUBRA OS DATOS DA SUA NOVA CONTA NO SISTEMA:
Usuario: Clave:    Repita clave:

     
 
CONTACTO:
EDIFICIO FEUGA. DESPACHO 20 - LOPE GMEZ DE MARZOA S/N - 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
981 553 363 - COLEF@COLEFGALICIA.COM